Skog

Välj margarin och gör en insats för miljön

Lätta - ett bra val ur miljö- och klimatsynpunkt

För att spara på jordens resurser och gynna hållbar utveckling talas det idag alltmer om att minska konsumtion av animalier, produkter från djurriket, och öka sin konsumtion av vegetabilier, produkter från växtriket. Därför är det klimatsmart att välja matfett som baseras på oljor från växtriket.

I en livscykelanalys som jämför oljebaserade-matfetter och smör-och smörblandade produkter ser man att oljebaserade-matfetter är att föredra ur miljö och klimatsynpunkt. Livscykelanalysen har utförts av SIK, Institutet för Bioteknik och Livsmedel (numera SP Foods and Bioscience) och undersökte den miljöpåverkan som uppstår under en produkts hela ”liv”, från råvara och fram tills att den slängs i soporna.

Analysen innefattade, utöver klimatpåverkan, fem andra typer av miljöpåverkan: energianvändning, övergödning, försurning, marknära ozon och markanvändning. Resultatet av studien visar att oljebaserademateftter i jämförelse både med smör och smörblandade produkter har betydligt lägre ibland bara hälften av påverkan på dessa områden.

Palmolja – Säg ja till spårbar, certifierad och hållbar palmolja!
All den palmolja som vi använder i Lätta är 100 % spårbar, certifierad och hållbart producerad enligt RSPOs (Round table of Sustainable Palm Oil) kriterier för segregerad palmolja.

image001

Palmolja är en vegetabilisk olja som framställs ur oljepalmens frukt och har många goda egenskaper. Palmolja är en av världens viktigaste ingredienser och de flesta av oss använder dagligen produkter som innehåller palmolja.

Palmolja ersätter härdat fett och innehåller inget transfett. Den höga avkastningen på liten yta samt att den utgör en viktig försörjning för hundratusentals smålantbrukare i framför allt Malaysia och Indonesien gör palmoljan till en väldigt bra olja. Att byta ut palmolja mot någon annan gröda är därför inte ett särskilt bra alternativ då det ökar såväl den miljömässiga belastningen samt får stora sociala konsekvenser.

Världsnaturfonden WWF uttrycker det såhär: ”Bojkott av palmolja är inte lösningen. Palmolja är den viktigaste vegetabiliska oljan i Asien. Vi i Europa kan bidra till en bättre utveckling genom att ställa krav på att den ska vara certifierad. Skulle alla Europeiska företag bojkotta den skulle ingen längre ställa krav och eländet skulle fortsätta.”

Unilever leder utvecklingen mot ansvarsfullt producerad palmolja
Unilever, som Lätta ägs av har sedan flera år tillbaka arbetat aktivt för att all den palmolja som odlas ska vara spårbar, certifierad och hållbar. Det innebär att all den palmolja vi köper är certifierad och hålls separat från icke-certifierad palmolja genom hela värdekedjan och kan på så sätt spåras tillbaka till den kvarn där den köptes. Tillsammans med WWF är vi en av grundarna till RSPO (Round Table for Sustainable Palm oil) vars uppgift är att främja hållbar produktion av palmolja samt sätta upp såväl miljömässiga som sociala kriterier för ansvarsfullt producerad palmolja. Vi är också initiativtagare till Global Forest Watch – ett system för övervakning och skydd av värdefulla regnskogar.

RSPO sätter upp kriterier för hållbart producerad palmolja. Ett av de viktigaste kriterierna är att inga skogsområden med känsliga ekosystem, eller som är viktiga för lokalbefolkningen ur kulturell synpunkt, får användas. Andra kriterier gäller användningen av bekämpningsmedel, svedjebruk och inte minst arbetsförhållanden för dem som arbetar på plantagerna och med utvinningen.

Gör gärna ett besök på Margarin – rätt och slätt. Länken öppnas i ett nytt fönster.